SERVISNÍ PLÁN SPARKS PRO BRUSKU ES200

PODMÍNKY SERVISU

Servisní plán pro brusku Sparx ES200 (dále jen „produkt“) se řídí těmito podmínkami (dále jen „podmínky“) a tvoří servisní smlouvu (dále jen „smlouva“) mezi společností Velasa Sports, Inc. d.b.a. Sparx Hockey („Velasa Sports“ nebo „Sparx Hockey“) a vámi („zákazník“). Servisní plán SparxCare (dále jen „SparxCare “) je doplňkem ke krytí poskytovanému omezenou zárukou společnosti Velasa Sports pro brusku Sparx ES200.

SMLUVNÍ PODMÍNKY

  1. SparxCare je k dispozici pouze v době nákupu nebo do třiceti (30) dnů od data nákupu (dále jen „doba nákupu“)*. Zákazníci si mohou vybrat záruční krytí SparxCare na dobu dvou (2) nebo tří (3) let (dále jen „doba záručního krytí“) od původního data nákupu online nebo nákupu v maloobchodní prodejně – dle údajů na účtence zákazníka (pro dobu záručního krytí po celé 2 nebo 3 roky od data nákupu). Zákazník nesmí po uplynutí doby nákupu měnit dobu záručního krytí a na konci doby záručního krytí nesmí plán obnovovat.
  2. Záruka SparxCare je registrována na sériové číslo produktu, které najdete buď přímo na brusce ES200 nebo na obalu brusky ES200. Každý zákazník je povinen aktivovat plán SparxCare pomocí sériového čísla produktu.
  3. Záruka SparxCare se vztahuje pouze na jeden (1) produkt.
  4. Plán SparxCare se nesmí přeprodávat a je nepřenosný a nevratný. Výjimkou je, pokud dojde k vrácení produktu v souladu s třicetidenní (30denní) lhůtou pro vrácení zboží podle podmínek pro vracení zboží a služeb Sparx Hockey. V takovém případě se částka uhrazená za plán SparxCare vrací zpět.
  5. Plán SparxCare a jakékoli související nakládání s číslem RMA platí pouze v zemi, ve které jste produkt zakoupili. V případě nákupu na stránkách sparxhockey.com nebo online nákupu u prodejce Sparx Hockey platí plán pouze v zemi, do které byl produkt v době nákupu dodán.
  6. Plán SparxCare je v USA k dispozici pouze v 50 státech a pak také v Kanadě*.

NA CO SE PLÁN VZTAHUJE

a. Plán poskytuje neomezený živý chat (pokud je k dispozici) a e-mailovou podporu od podpory Sparx Hockey (dále jen „podpora“). Navíc také náhradní díly a vrácení zboží z důvodu běžného opotřebení během doby záručního krytí, a to v souladu s následujícími omezeními:

i. Krytí servisního plánu se bude v době záručního krytí vztahovat pouze na čtyři (4) události za rok. „Událostí“ se rozumí případ, kdy zákazník buď obdrží (a) náhradní díl od společnosti Sparx Hockey, nebo (b) fyzický servis produktu provedený společností Sparx Hockey.

ii. Plán bude zahrnovat následující nespotřební systémy a součásti: ovládací deska, napájecí zdroj, nosná sestava, sestava motorového ramene, sestava upínací čelisti, sestava displeje, ventilátor, elektrické součásti a spínače.

b. Výjimky a omezení. Plán se nevztahuje na následující spotřební součásti: Brusné kotouče a vzduchové filtry. Plán se nevztahuje na žádné škody způsobené působením kapaliny. Plán se nevztahuje na škody způsobené neobvyklým fyzickým namáháním, zanedbanou údržbou, nevhodným používáním, extrémním prostředím, neobvyklým fyzickým nebo elektrickým přetěžováním nebo rušením, vystavením vlhkosti, důsledky povodně, požáru nebo potížím s dodávkou elektrického proudu nebo jiným okolnostem, které nejsou chybou společnosti Sparx Hockey. Plán se nevztahuje na škody způsobené pádem produktu nebo zasažením produktu cizím předmětem. Plán se nevztahuje na produkt se změněným nebo odstraněným sériovým číslem ani na ztracený nebo ukradený produkt. Plán se nevztahuje na škody způsobené úpravou hardwaru, softwaru a firmwaru produktu. Plán se nevztahuje na škody způsobené nedodržováním pokynů pro přepravu produktu nebo pokynů uvedených na obalu produktu. Produkty vrácené bez oprávnění k vrácení zboží (dále jen „oprávnění RMA“) nebo produkty, u kterých sériové číslo produktu neodpovídá dokumentaci RMA, nebudou mít nárok na servis. Vy následně budete odpovídat za veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti se servisem neoprávněně vráceného produktu.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

a. Původní kupující produktu a plánu může zahájit komunikaci se společností Sparx Hockey (dále jen „podpora“) prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu (dále jen „help@sparxhockey.com.

b. Aby bylo možné požádat o podporu, je nutné mít k dispozici sériové číslo produktu, které je spojené s platným servisním plánem (viz výše v části „Podmínky smlouvy“).
c. Provozní doba podpory: Od 9:00 do 15:00 EST, od pondělí do pátku. Provozní doba se může kdykoli změnit. Provozní doba pro živý chat se různí. Na stránkách ca.sparxhockey.com zjistíte, zda je služba živého chatu k dispozici (vyskakovací okno živého chatu obvykle naleznete v pravém dolním rohu naší domovské stránky).
d. Konkrétní postup vždy stanovuje podpora společnosti Sparx Hockey. Rozhodnutí o vydání náhradních dílů nebo o možnosti vrátit produkt nebo jeho část za účelem servisu probíhá na základě vlastního uvážení oddělení podpory. Pokud podpora uzná použití náhradních dílů jako nezbytné, zkoordinuje jejich odeslání na vaši adresu. Pokud podpora náhradní díly nebude považovat za nutné, může si zákazník díly koupit na vlastní náklady. V případě servisu vyžadujícího vrácení produktu nebo jeho části, bude podpora zákazníkům vydávat číslo oprávnění k vrácení zboží (dále jen „číslo oprávnění RMA“). Neoprávněné vrácení zboží nebo produktu, jehož sériové číslo neodpovídá dokumentaci RMA, nebude za žádných okolností akceptováno. Na své vlastí náklady a riziko musíte produkt nebo jeho části (s viditelně vyznačeným oprávněním RMA) doručit společnosti Sparx Hockey nebo jí určenému servisnímu středisku. Společnost Sparx Hockey bude hradit zpáteční zásilku – sama si vybere a uhradí způsob vrácení zásilky zákazníkovi. Pokud zákazník požaduje urychlené navrácení produktu, společnost Sparx Hockey jej může za příplatek zajistit. Takový příplatek bude muset uhradit zákazník.

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE, ÚDAJE O UŽIVATELI

Kromě osobních údajů a informací týkajících se žádosti o podporu, na které se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti ca.sparxhockey.com (dále jen „webová stránka“), je a bude jakýkoli materiál, informace, návrhy, nápady, koncepce, know-how, techniky, komentáře nebo jiná komunikace, kterou budete jakýmkoli způsobem přenášet (dále jen „komunikace“) považován za neutajený a nevlastnický. Jakékoli sdělení, a to mimo jiné včetně reprodukce, přenosu, zveřejnění, vysílání, vývoje, výroby nebo marketingu, můžeme jakýmkoli způsobem použít pro jakékoli komerční nebo nekomerční účely. Můžeme, ale zároveň nejsme povinni sledovat jakoukoli komunikaci. Nemáme žádnou povinnost používat, vracet, přezkoumávat nebo reagovat na jakoukoli komunikaci. Nemáme žádnou odpovědnost za obsah takové komunikace, ať už by mohla vznikat v souladu s právem autorským, občanským, soukromým, s právem o obscénnosti nebo jiným. Ponecháváme si právo odstranit jakoukoli nebo veškerou komunikaci, která obsahuje jakýkoli materiál, který považujeme za nevhodný nebo nepřijatelný.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

PLÁN SPARXCARE NEPŘEDSTAVUJE SAMOSTATNOU ZÁRUKU ANI OMEZENOU ZÁRUKU. PLÁN SPARXCARE JE DOPLŇKEM K OMEZENÉ ZÁRUCE NA BRUSKU ES200 OD SPOLEČNOSTI SPARX HOCKEY. SPARXCARE JE VOLITELNÝ PLÁN PRO SERVIS A TECHNICKOU PODPORU, KTEROU MUSÍ ZÁKAZNÍCI UHRADIT NAVÍC K NÁKUPNÍ CENĚ PRODUKTU.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V CO NEJŠIRŠÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU NENÍ SPOLEČNOST SPARX HOCKEY ANI JEJÍ DODAVATELÉ V SOUVISLOSTI S ŽÁDNÝM PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY ANI SE SOUVISEJÍCÍMI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI ANI S ŽÁDNOU SMLOUVOU, S UJEDNÁNÍM O NEDBALOSTI ČI VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO S JINOU KONCEPCÍ ZODPOVĚDNÁ ZA (A) ZTRÁTU NEBO NEPŘESNOST ÚDAJŮ ČI ZA NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, SLUŽEB A TECHNOLOGIÍ ANI ZA (B) ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD NA LEDNÍCH BRUSLÍCH A ZA ZTRÁTU PŘÍJMU NEBO ZTRÁTU ZISKU. V CO NEJŠIRŠÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU NEPŘEKRAČUJE SOUHRNNÁ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SPARX HOCKEY ČÁSTKU PADESÁTI DOLARŮ ($50,00). NĚKTERÉ ZEMĚ, REGIONY, STÁTY NEBO PROVINCIE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČIT NEBO OMEZIT NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY NEBO NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI SOUVISEJÍCÍ ČASOVÁ OMEZENÍ, TAKŽE SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VÝJIMKY NESMÍ POUŽÍT. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ POVOLENÝCH ZÁKONEM TENTO SERVISNÍ PLÁN NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI JINAK NEUPRAVUJE ZÁKONNÁ PRÁVA PLATNÁ V MÍSTĚ PRODEJE, NAOPAK TATO PRÁVA JEŠTĚ DOPLŇUJE.

ODDĚLITELNOST

Pokud některé z ustanovení této smlouvy soud nebo podobný justiční orgán označí jako nevymahatelné, zbývající části smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti a strany se v takovém případě dohodnou v dobré víře nahradit taková ustanovení vymahatelnými ustanoveními, která co nejpřesněji vystihují záměr jednotlivých stran při podpisu této smlouvy.

VOLBA PRÁVA, JURISDIKCE

Tento plán a veškeré nevyřešené nároky a spory mezi vámi a společností Sparx Hockey se řídí a podléhají právním předpisům (s výjimkou kolizních ustanovení) státu Massachusetts, USA, který bude také výhradním místem a jurisdikcí pro všechny takové nároky a spory. V případě jakéhokoli rozporu mezi legislativou USA zahraničními zákony, předpisy či pravidly, se postupuje podle zákonů a předpisů Spojených států. Veškeré nároky vůči společnosti Sparx Hockey je nutné vznést do tří (3) měsíců od doby, kdy vzniknou. Společnost Sparx kromě výslovně výše uvedeného neopravňuje žádného zástupce k převzetí níže uvedených povinností nebo odpovědnosti.

DALŠÍ PODMÍNKY

SPARX HOCKEY a SPARXCARE jsou ochranné známky nebo registrované značky společnosti Velasa Sports, Inc. Všechna práva vyhrazena.

 

Používání naší stránky a služeb (včetně nákupu produktů Sparx® Products) se řídí našimi podmínkami poskytování služeb, které jsou k dispozici na adrese https://ca.sparxhockey.com/pages/terms-conditions Pojmy, které jsou zde vyjádřené velkými písmeny, ale nejsou definované, mají stejný význam jako v dokumentu Podmínky poskytování služeb.

 

Společnost Velasa Sports d.b.a. Společnost Sparx Hockey může kdykoli a podle vlastního uvážení změnit kteroukoli z podmínek uvedených v tomto plánu. Na jakýkoli nákup servisního plánu Sparx® se v době prodeje plánu vztahuje dokument servisního plánu uvedený na adrese https://ca.sparxhockey.com/collections/service-plans v době nákupu servisního plánu.

 

Chcete-li požádat o kopii minulé verze servisního plánu Sparx Hockey, napište prosím na adresu help@sparxhockey.com a blíže určete požadovaný typ plánu a datum verze plánu. Společnost Sparx Hockey vás kvůli potvrzení příslušného plánu může požádat o sdělení data nákupu a o popis zakoupeného produktu.


SEZNAM ZMĚN

____ 4. února 2021

____ 8. června 2018

____ 12. července 2017